Sprogeriet logo
Er du sikker på at du vil logge ud?

Hvad er grammatik for en størrelse?

Grammatik er det system af regler, barnet skal bruge for at sætte ord og sætninger sammen, så andre forstår hvad de siger. Den grammatiske udvikling er en del af den sproglige udvikling, og handler for de yngste børn f.eks. om brugen af ental/flertal (en bold/flere bolde), ejefald (Bobbys klods/Aias klods) og brugen af nutid/datid (jeg leger/i går legede jeg).

 

Gå til oversigten over aktiviteter her

- Vælg kategorien "Grammatik" for at se alle de aktiviteter, der har fokus på grammatik.

 

Grammatik

Tips & Tricks

Leg med ental og flertal når barnet hjælper med at dække bord. Spørg fx. “Hvor mange knive skal vi bruge?”. "Skal vi have én kniv eller flere knive?"

Lad barnet høre længere sætninger, når I læser bøger. Når barnet kender bogen godt, kan du holde pause i historien og spørge barnet, hvad der sker. Siger barnet f.eks: "katten hopper" kan du udbygge barnets sætning ved at sige "ja, katten hopper ned fra træet."

Snak om det, barnet viser interesse for på turen. Brug dit almindelige talesprog. Eksempel: Barn: "Se, fugle". Voksen: "Ja, jeg kan godt se fuglene. De sidder oppe i træet...hvad mon de laver der oppe?". Vær opmærksom på, at barnet forstår, hvad du siger.

Styrk dit barns forståelse af hv-spørgsmål, når I sidder med en skærm. Lad barnet være eksperten ved, at du stiller spørgsmål som f.eks. "Hvad sker der nu?", "hvorfor skete det?", "hvordan gjorde du det?".

Milepæle

Milepælene beskriver den gennemsnitlige sproglige udvikling. Når du læser om milepælene, skal du altså være opmærksom på, at børn udvikler sig i forskellige mønstre, at sprogudviklingen som regel foregår i bølger og, milepælene netop beskriver et gennemsnit.

0-1 år

Barnet på 0-1 år lytter til forældrene, når de fortæller om hverdagens begivenheder og genstande. Gennem disse fortællinger præsenteres barnet for sprogets opbygning og de grammatiske regler.

Ved 1 års alderen begynder barnet at bruge enkeltord til at gøre sig forståelig - f.eks. kan “op” betyde “jeg vil op”.

2 år

Barnet på 2 år sætter to eller tre ord sammen til korte sætninger f.eks. “mig/jeg vil op”. Barnet begynder så småt at bruge ord i flertal f.eks. “biler”. Barnet begynder også at bruge ejefald som f.eks. “Peters bil”.

3 år

Barnet på 3 år kan bruge en del udsagnsord rigtigt både i nutid og datid. Barnets får først styr på bøjningen af ord, som i datid ender på “ede” - f.eks. legede.

Barnet kan anvende en del navneord rigtigt i ental og flertal - f.eks. "bil/biler".

Barnet anvender ejefald som f.eks. "det er kattens mad" og nogle kendeord som f.eks. "en" og "den".

Barnet kan tale i sætninger på 6-8 ord - f.eks “Jeg vil gerne bæres af mor”.

4 år

Barnet på 4 år har opdaget hvilke endelser, der normalt sættes på navneord i flertal (f.eks. "stolene") og udsagnsord i datid (f.eks. "legede"). Derfor bruger barnet disse endelser til mange ord - også til ord, der bøjes anderledes. Man hører f.eks. barnet sige “se hesterne” eller “jeg drikkede”.

5-6 år

Barnet på 5 år taler i længere sætninger med flere led eller dele - f.eks: ”Jeg skal hjem til mormor og fodre høns i eftermiddag - det er dværghøns.” Barnet er ved at have styr på de grammatiske regler og grammatikken i barnets talesprog ligner mere og mere den voksnes.

 

Barnet på 6 år anvender datidsformer korrekt både regelmæssige og uregelmæssige f.eks. lege/legede og løbe/løb. Barnet anvender bindeord som f.eks. “og”, “fordi”, “at” og “eller” og kan gradbøje tillægsord (f.eks. stor, større, størst).

Andre sprogområder

Rim

Når børn rimer, leger de med sproget, alt i mens de styrker opmærksomheden på sprogets lyde. Opmærksomheden og forståelsen af sprogets forskellige lyde er en vigtig forudsætning for at bruge lydene...

Læs mere

Kommunikative strategier

Kommunikative strategier er evnen til at give udtryk for behov, følelser og ønsker på en måde, som er effektiv og socialt passende i forhold til at få andre til at forstå, hvad man gerne vil. Kommu...

Læs mere

Historiefortælling

Historiefortælling giver barnet mulighed for at fortælle andre mennesker om oplevelser og erfaringer - både noget, der er sket, noget, der sker lige nu og noget, barnet forestiller sig kommer til a...

Læs mere

Sprogforståelse

Sprogforståelse er barnets evne til at forstå budskaber og indhold i det sprog, det hører. Sprogforståelsen hjælper f.eks. barnet til at kunne forstå og handle på længere beskeder som: "Gå ud i gan...

Læs mere

Ordforråd

Ordforrådet er både de ord, barnet bruger, og de ord, barnet ved, hvad betyder, men som han/hun ikke selv bruger (endnu). Ordforråd dækker over alle ordklasser som udsagnsord, navneord, forholdsord...

Læs mere

Bogstavkendskab

Bogstavkendskab handler både om barnets kendskab til, hvordan bogstaverne i alfabetet ser ud og barnets kendskab til hvilke lyde, der knytter sig til de enkelte bogstaver. Det begyndende bogstavken...

Læs mere

Opdeling af ord

Opdeling af ord handler om at dele sammensatte ord op i de ord, de består af. Sammensatte ord består af to eller flere ord med hver sin betydning, som, når de sættes sammen, bliver til et nyt ord -...

Læs mere

Opmærksomhed på skrift

Barnets tidlige opmærksomhed på skrift er de første møder, barnet har med skrift - både i form af højtlæsning, egen udforskning af bøger og oplevelser af skriften i brug. Når barnet inddrages i at...

Læs mere

Sprogets lyde

Opmærksomhed på sprogets lyde handler om, at børn flytter deres opmærksomhed fra ords betydning, til de lyde ordene er bygget op af. Det viser sig f.eks. når barnet begynder at sige små rim som kat...

Læs mere