Sprogeriet logo
Er du sikker på at du vil logge ud?

Hvad er sprogforståelse for en størrelse?

Sprogforståelse er barnets evne til at forstå budskaber og indhold i det sprog, det hører. Sprogforståelsen hjælper f.eks. barnet til at kunne forstå og handle på længere beskeder som: "Gå ud i gangen og tag jakken på".

Et barn vil typisk forstå en masse ord og deres betydning, før de selv begynder at tale. Der er altså en lang periode, hvor lyde samt ord bearbejdes og får mening, inden barnet bruger ordet aktivt. Du vil f.eks. kunne se barnet reagere ved at kigge mod døren, hvis du siger: ”Nu kommer far”.

I udviklingen af sprogforståelsen kan særligt ord som afhænger af situationen være svære at forstå. Det kan f.eks. være forholdsordene ("over, under, på, ved siden af" osv.)

 

Gå til oversigten over aktiviteter her

- Vælg kategorien "Sprogforståelse" for at se alle de aktiviteter, der har fokus på sprogforståelse.

 

Sprogforståelse

Tips&tricks

Lad barnet hjælpe med at dække bord, mens du siger, hvad der skal ind på bordet. Giv barnet to beskeder ad gangen som f.eks. "Kan du tage tre glas og tre tallerkener?" - vær tålmodig. Hvis barnet kun tager én af tingene, kan du spørge: “hvad var det mere, du skulle tage?” - vær gerne vedholdende.
Stil barnet spørgsmål til handlingen mens I læser - og genfortæl sammen. Hv-spørgsmål er rigtig gode, så stil spørgsmål som f.eks. "hvad var det drengen sagde til sin mor?" og "hvor var det pigen gik hen?".
Brug forholdsordene (over, under, bagved, inden i osv.) til at snakke om de ting I ser på turen. Det kan f.eks. være: “Se alle kastanjerne under træet. Der er også kastanjer oppe i træet - de er stadig inden i deres skal.”
Se programmer og/eller film sammen og snak om, hvad der sker - og hvorfor. Snak f.eks. om figurernes følelser: ”Nej hvor hun græder. Hvorfor mon hun blev så ked af det?” Gerne programmer med langsomt tempo, så det er let at følge med i handlingen.

Milepæle

Milepælene beskriver den gennemsnitlige sproglige udvikling. Når du læser om milepælene, skal du altså være opmærksom på, at børn udvikler sig i forskellige mønstre, at sprogudviklingen som regel foregår i bølger og at milepælene netop beskriver et gennemsnit.

0-1 år

Barnet på 0-1 år registrerer forskelle i toneleje og kropssprog hos forældrene og opfatter, når nogen ønsker at komme i kontakt med det. Barnet genkender rutiner som f.eks. bad og spisning, når det gentagende gange ser forældrene bruge det samme tale- og kropssprog.

Ved 1 års alderen forstår barnet ca. 230 kendte ord samt vendinger og kan udpege mange hverdagsting på baggrund af en sproglig opfordring - f.eks.: ”Hvor er bogen?”

Barnet kan vise, at det forstår dit sprog ved at kigge mod døren, hvis du siger ”nu kommer mormor”. 

2 år

Barnet på 2 år forstår korte sætninger og kan handle på simple beskeder og opgaver, som f.eks "kan du tage bamsen?". Barnet kan forstå og svare på hvem- og hvad-spørgsmål. Barnets begynder at udvikle forståelsen og brugen af overbegreber som f.eks. "tøj, mad, legetøj, frugt osv.".

3 år

Barnet på 3 år forstår tings funktion og kan forklare, hvad man f.eks. bruger en stol til. Barnet kender forholdsordene (over, under, på, ved siden af, inden i osv.) og kan reagere på en besked som f.eks. “sæt skoen under bænken.” Barnet har en begyndende forståelse for farver samt tal og begynder at forstå modsætninger som f.eks. sød/sur, stor/lille osv.

Barnet forstår 1.200-2.000 ord eller flere.

4 år

Barnet på 4 år kan inddele ting i forskellige kategorier som f.eks. frugt, grøntsager, legetøj og møbler - uden det nødvendigvis kender navnet for kategorien. Barnets forståelse af hvad forskellige ting kan bruges til, udvikles fortsat og barnet begynder at forstå spørgsmål som f.eks. “Hvad bruger man, når man skærer, saver osv”. Barnet kender de forskellige tal og farver. Barnet kan forstå sætninger, der rummer op til 3 beskeder, som f.eks. “(1:) Gå ud i køkkenet, (2:) hent mælken (3:) og giv den til far.”

Barnet forstår 10.000 ord eller flere.

5-6 år

Barnet på 5 år begynder at udvikle forståelse for ironi. Det betyder, at barnet begynder at bruge menneskers tonefald, kropssprog og hele situationen til at forstå, når de ikke helt mener det, de siger - f.eks. kan barnet forstå på situationen, at en sætning som: ”Du kan da ikke lide slik hva’?!” er ironisk.

Barnet begynder at forstå betydningen i metaforer som f.eks.: ”Du er stærk som en bjørn” og begynder også at være opmærksom på ord der lyder ens, men har forskellig betydning, som f.eks “pære/(el)pære”, “hver/vejr/værd”, “bakke/bakke”.

Barnet forstår ca. 13.000 ord

 

Barnet på 6 år forstår og bruger spørgeordene “hvordan” samt “hvilke”. Barnet kan beskrive og definere ord – det kan f.eks. svare på spørgsmål som ”Hvad er en cykel?”. Barnet kan forklare fra andres perspektiver f.eks. “han er ked af det, fordi han faldt og slog sig.”

Andre sprogområder

Rim

Når børn rimer, leger de med sproget, alt i mens de styrker opmærksomheden på sprogets lyde. Opmærksomheden og forståelsen af sprogets forskellige lyde er en vigtig forudsætning for at bruge lydene...

Læs mere

Grammatik

Grammatik er det system af regler, barnet skal bruge for at sætte ord og sætninger sammen, så andre forstår hvad de siger. Den grammatiske udvikling er en del af den sproglige udvikling, og handler...

Læs mere

Kommunikative strategier

Kommunikative strategier er evnen til at give udtryk for behov, følelser og ønsker på en måde, som er effektiv og socialt passende i forhold til at få andre til at forstå, hvad man gerne vil. Kommu...

Læs mere

Historiefortælling

Historiefortælling giver barnet mulighed for at fortælle andre mennesker om oplevelser og erfaringer - både noget, der er sket, noget, der sker lige nu og noget, barnet forestiller sig kommer til a...

Læs mere

Ordforråd

Ordforrådet er både de ord, barnet bruger, og de ord, barnet ved, hvad betyder, men som han/hun ikke selv bruger (endnu). Ordforråd dækker over alle ordklasser som udsagnsord, navneord, forholdsord...

Læs mere

Bogstavkendskab

Bogstavkendskab handler både om barnets kendskab til, hvordan bogstaverne i alfabetet ser ud og barnets kendskab til hvilke lyde, der knytter sig til de enkelte bogstaver. Det begyndende bogstavken...

Læs mere

Opdeling af ord

Opdeling af ord handler om at dele sammensatte ord op i de ord, de består af. Sammensatte ord består af to eller flere ord med hver sin betydning, som, når de sættes sammen, bliver til et nyt ord -...

Læs mere

Opmærksomhed på skrift

Barnets tidlige opmærksomhed på skrift er de første møder, barnet har med skrift - både i form af højtlæsning, egen udforskning af bøger og oplevelser af skriften i brug. Når barnet inddrages i at...

Læs mere

Sprogets lyde

Opmærksomhed på sprogets lyde handler om, at børn flytter deres opmærksomhed fra ords betydning, til de lyde ordene er bygget op af. Det viser sig f.eks. når barnet begynder at sige små rim som kat...

Læs mere